Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Sanok. 04.12.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze wykonawcy na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

W załaczeniu pełna informacja.

Informacja o wyborze wykonawcy

Sanok, 27.11.2017r.

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT Z DNIA 20 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W załaczeniu pełna informacja wraz z załacznikami:

Zaproszenie w sprawie zgłaszania kandydatów.

 

Sanok. 21.11.2017r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

W załączeniu pełna informacja:

MOPS Sanok Zaproszenie do złożenia oferty 21.11.2017

Sanok, 20.11.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza otwarty konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

W załączeniu ogłoszenie oraz załącznik nr 1 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania.

Ogłoszenie - otwarty konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Załacznik nr 1

Sanok 30.06.2017r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zawiadamia
o wynikach otwartego konkursu 
z dnia 8.06.2017 r.
na realizację zadań publicznych pod nazwą:
ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA,
NA TERENIE MIASTA SANOKA

W załączeniu pełna informacja:

MOPS Sanok Zawiadomienie z dnia 30.06.2017r.

Sanok, 21 czerwca 2017r.

Informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Mops w Sanoku została opublikowana
Informacja o wyborze wykonawcy na realizacje usługi polegającej na świadczenie indywidualnego poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz konsultacji psychiatry dziecięcego.

W załączeniu pełna informacja

Informacja o wyborze wykonawcy 21.06.2017r.

Sanok 14.06.2017

 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert z dnia 08.06.2017r.

W załączeniu pełna informacja:

Zaproszenie wraz z załącznikiem

Sanok, 13 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie jest udzielane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie obowiązującego regulaminu; w związku z realizacją projektu pn. Moja rodzina i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Opis przedmiotu zamówienia jest:

Zadanie nr 1 – Indywidualne poradnictwo psychologiczne prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę

Zadanie nr 2 – Indywidualne poradnictwo/konsultacje psychiatry dziecięcego – 5 godzin dla jednego dziecka (poradnictwo skierowane do 3 dzieci).

Zadanie nr 3 -Indywidualne poradnictwo prawne – w wymiarze 3 godziny na jednego Uczestnika Projektu   dla  20 osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa pracy oraz spraw rodzinnych i opiekuńczo wychowawczych według indywidualnych potrzeb Uczestników projektu.

W załączeniu pełna informacja wraz z załącznikiem:

Zaproszenie do składania ofert 13.06.2017r.

Formularz cenowo ofertowy 13.06.2017r.

Sanok 08.06.2017r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza otwarty
konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

W załączeniu ogłoszenie oraz załącznik nr 1 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania:

Ogłoszenie z dnia 08.06.2017r.

Załącznik nr 1 z dnia 08.06.2017r.

Sanok 08.06.2017r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zawiadamia o odwołaniu konkursu ofert

z dnia 6.06.2017 r. na realizację zadań publicznych pod nazwą: ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG

OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA, NA TERENIE MIASTA SANOKA.

w załączeniu pełna informacja:

Odwołanie 08.06.2017r.

 
1 do 10 z 34